Posted by mobile phone:
Akala ko’y wala na ang mga payapay sa lalao
na aking inahabol, inahuli noong bata pa ako.
Pero naro’n pa pala sila kasama ang mga suso.
Natakbo’t napasok sa butas pag naramdaman ako.
Parang lumiliit sila at di na
singkulay ng dati.
O baka lumaki’t tumangkad laang ako at lumabo ang mga mata
at gumulang na rin ngani
kaya di ko na makita na gaya noong una
ang napakaliliit na mga katang na may yanong lalaking sipit.