Census of Population of the Philippines

Populasyon ng Pilipinas

Alamin ang pinakabagong pagtataya ng populasyon ng Pilipinas. Base ito sa population projections mula sa 2015 Census of Population.