Barako

Sama-sama nating muling tuklasin ang tapang na sinasabi ko. Tumatalakay ang pelikula sa post-kolonyal nating realidad sandaang taon mula nang matalo tayo sa…