Precinct finder

Alam mo na ba kung saang presinto ka boboto sa Lunes? Kung nalimutan mo na, subukan mo rito:

Comelec’s Precinct Finder

2 thoughts on “Precinct finder

Post a reply